جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/24

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 15,185,763 79.09 26,411,992 75.07 26,278,950 78.42 27,164,821 82.5
اوراق مشارکت 0 0 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 3,404,900 17.73 8,489,770 24.13 6,914,505 20.63 5,483,999 16.66
وجه نقد 94,823 0.49 53,437 0.15 35,785 0.11 31,853 0.1
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی
سایر دارایی ها 514,051 2.68 225,687 0.64 279,574 0.83 245,877 0.75
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 15,185,763 79.09 26,411,992 75.07 26,278,950 78.42 27,164,821 82.5