اساسنامه صندوق

اساسنامه صندوق بازارگردانی سپهر بازار سرمایه در تاریخ 1395/02/06 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل بر 59 ماده می باشد، بر طبق ماده ٣ اساسنامه هدف از تشکیل صندوق ،جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری ،بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس و تامین منافع برای سرمایه گذاران می باشد . موضوع فعالیت صندوق بر طبق بند٤ این اساسنامه، سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و کلیه اوراق بهاداری است که مجوز آنها توسط دولت یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سبا صادر شده باشد که خصوصیات آنها در امیدنامه ذکر شده است . در این اساسنامه موضوعاتی همچون واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز ، سرمایه گذاری موسسان ، حداقل و حداکثر مشارکت در صندوق ،حسابهای بانکی ، مجامع ، وظایف و مسئولیت های ارکان صندوق (مدیر ، متولی ، ضامن ، حسابرس )، تشریفات معاملات اوراق بهادار و .... به تفصيل بیان گردیده است. توصیه می شود که هر سرمایه گذار قبل از هرگونه اقدام به سرمایه گذاری با مطالعه اساسنامه از مفاد آن آگاهی یابد. سرمایه گذاران محترم جهت اطلاع از متن کامل اساسنامه و تغییرات آن می توانند در لینک های زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات اساسنامه:

عنوان فایل
تغییر رکن متولی صندوق - مجمع 1399/10/29
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1397/01/06 مربوط به اضافه شدن یک بند در راستای اجرای ابلاغیه 12020088
تغییرات اساسنامه مجمع مورخ 1397/08/13 مربوط به تمدید دوره صندوق
تغییر ماده 6 اساسنامه صندوق در خصوص محل اقامت صندوق مورخ 11/06/1396
تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ 1397/08/13 ساعت 14/ تمدید دوره فعالیت صندوق
تصویب صورت های مالی برای دوره مالی منتهی به 1397/06/31 مجمع مورخ 1397/11/10
تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/08/تغییر رکن حسابرس صندوق
تاییدیه سازمان جهت صورتجلسه مورخ 1397/09/02 ساعت 14:30/ تمدید دوره فعالیت صندوق
تغییر نام صندوق موضوع مجمع مورخ 1398/09/30
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/14 ساعت 14 (تصویب اساسنامه جدید صندوق)