دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 تأمين سرمايه سپهر 60,000 %60.00
2 توسعه مديريت سرمايه خوارزمي 20,000 %20.00
3 سرمايه گذاري خوارزمي 10,000 %10.00
4 گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم 8,000 %8.00
5 كارگزاري آينده نگر خوارزمي 2,000 %2.00