هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق بازارگردانی چند سهمی سپهر بازار سرمایه به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه هاي تأسیس (شامل تبلیغ پذیره نویسی) معادل پنج در ده هزار (٠/٠٠٠٥) حداقل سرمایه اولیه تا سقف ٧٠ میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق و تایید متولی صندوق
2 هزینه های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ ٥٠ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائة مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق و تایید متولی صندوق
3 کارمزد مدیر برای هر نماد سالانه حداکثر تا دو درصد (0/02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق
4 کارمزد متولی حداکثر به میزان 500 میلیون ریال به صورت سالانه
5 حق الزحمه حسابرس مبلغ ثابت 200 میلیون ریال برای هر سال مالی
6 حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق یک در ده هزار(٠.٠٠٠١) از ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره تصفیه
7 حق پذیرش و عضویت درکانون ها ... معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد
8 هزينه هاي دسترسي به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتيباني آنها هزينه ي دسترسي به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازي تارنماي آن و هزينه هاي پشتيباني آنها سالانه تا سقف هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب 3 مورد ذیل: 1- 750/000/000 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه، 2- 113/400/000 ریال، 1 تا 5 NAV ، به ازای محاسبه هر NAV سالانه، 3- 84/000/000 ریال، 6 NAV به بالا، به ازای محاسبه هر NAV سالانه،

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده