اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه 1400/02/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه 1399/12/16
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/03 1399/12/03
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/12/03 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه (حذف نماد) 1399/12/02
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه 1399/11/20
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه 1399/10/17
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه 1399/10/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه 1399/09/10
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر بازار سرمایه 1399/09/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر بازار سرمایه 1399/08/24
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر بازار سرمایه 1399/08/14
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر بازار سرمایه 1399/08/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر بازار سرمایه 1399/07/27
آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر بازار سرمایه 1399/07/12
آگهی دعوت به مجمع صندوق سپهر بازار سرمایه 1399/07/05
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه 1399/06/16
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه مورخ 18/04/1399 1399/04/18
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی 1399/04/08
برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی مورخ 1398/09/02 1399/03/26
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی 1399/03/26
چاپ روزنامه دنیای اقتصاد مورخ مبنی بر تغییر ساختار صندوق، تصویب امیدنامه و اساسنامه جدید 1399/01/18
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/14 ساعت 14:30 (تغییر ساختار صندوق و تغییر نشانی تارنما) 1399/01/18
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق 1399/01/11
تغییر ساختار صندوق و تغییر سال مالی-تصویب اساسنامه جدید صندوق 1399/01/11
آگهی دعوت به مجمع صندوق بازارگردانی سپهر بازار سرمایه 1398/12/04
تغییر نام صندوق 1398/11/26
برگزاری مجمع صندوق مورخ 1398/09/30 1398/09/30
اصلاحیه آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی 1398/09/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی 1398/09/19
تغییر تعهدات و شرایط بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی 1398/09/13
لغو مجمع مورخ 1398/08/25 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی 1398/08/21
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی 1398/08/14
تغییر مدیر سرمایه گذاری صندوق اختصاصی بازارگردانی سپهر آتی خورازمی 1398/07/18
تغییر رکن حسابرس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی 1398/07/03
برگزاری مجمع صندوق سپهر آتی خوارزمی مورخ 1398/05/08 1398/05/08
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی 1398/04/29
تغییر در محاسبه سود سپرده های بانکی کوتاه مدت صندوق 1397/11/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی 1397/10/29
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی 1397/08/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی 1396/12/23
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی 1396/09/04
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی 1396/06/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی 1395/10/25