مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
صورتجلسه مجمع مورخ 01-02-1400 ساعت 15:30 (تعیین کارمزد مدیر نماد حبندر) 1400/02/08
تایید سازمان در خصوص مجمع مورخ 01-02-1400 ساعت 15:30 (تعیین کارمزد مدیر نماد حبندر) 1400/02/08
صورتجلسه مجمع مورخ 01-02-1400 ساعت 15 (اضافه شدن نماد "حبندر" ) 1400/02/05
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1400/02/01 1400/02/01
تایید سازمان جهت صورتجلسه مجمع مورخ 25-12-1399 (تغییر هزینه های نرم افزار صندوق) 1400/01/18
صورتجلسه مجمع مورخ 25-12-1399 ( تغییر هزینه های نرم افزار صندوق) 1400/01/18
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1399/12/25 1399/12/25
صورتجلسه حذف نمادهای (سمایه، حبندر و سمتاز) مورخ 1399/12/03 1399/12/06
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/12/03 1399/12/03
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/12/03 صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه(حذف نماد) 1399/12/02
تایید سازمان جهت صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/10/29 ساعت 30-14 ( تغییر کارمزد متولی صندوق) 1399/11/29
تایید سازمان جهت صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/10/29 ساعت 14 ( تغییر متولی صندوق) 1399/11/29
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/10/29 ساعت 30-14 ( تغییر کارمزد متولی صندوق) 1399/11/29
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/10/29 ساعت 14 ( تغییر متولی صندوق) 1399/11/29
صورتجلسه مجمع مورخ 20-11-1399 (حذف نماد فاذر) 1399/11/26
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 20-11-1399 1399/11/20
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 29-10-1399 1399/10/29
تایید سازمان در خصوص مجمع 11-09-1399 (تعیین کارمزد مدیر نماد ثرود) 1399/10/15
صورتجلسه مجمع مورخ 11-09-1399 (تعیین کارمزد مدیر نماد ثرود) 1399/10/15
تایید سازمان در خصوص مجمع 06-10-1399 (تعیین حق الزحمه حسابرس) 1399/10/15
صورتجلسه مجمع مورخ 06-10-1399 (تعیین حق الزحمه حسابرس صندوق) 1399/10/15
تایید سازمان جهت صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/09/17 (تصویب صورت های مالی) 1399/10/08
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/09/17 (تصویب صورت های مالی) 1399/10/08
تایید سازمان جهت صورتجلسه مجمع مورخ 1399/10/06 ( افزایش سقف صندوق تا 70 میلیون واحد) 1399/10/07
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 1399/10/06 (افزایش سقف صندوق به 70 میلیون واحد) 1399/10/07
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1399/10/06 1399/10/06
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1398/12/14 1399/09/24
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1399/09/17 1399/09/17
صورتجلسه مجمع مورخ 11-09-1399 ساعت 10:00 (افزودن نماد ثرود) 1399/09/17
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1399/09/11 1399/09/12
صورتجلسه مجمع مورخ 24-08-1399 ساعت 16:30 (تعیین کارمزد مدیر جهت نمادهای نماد های ثشرق، ثپردیس، ثتران، ثغرب، ثالوند، فاذر، حبندر و سمتاز) 1399/09/08
تایید سازمان جهت صورتجلسه مجمع مورخ 24-08-1398 ساعت 16:30 (تعیین کارمزد مدیر جهت نمادهای نماد های ثشرق، ثپردیس، ثتران، ثغرب، ثالوند، فاذر، حبندر و سمتاز) 1399/09/08
صورتجلسه مجمع 24-08-1399 ساعت 16 (افزودن نماد های ثشرق، ثپردیس، ثتران، ثغرب، ثالوند، فاذر، حبندر و سمتاز) 1399/08/26
تایید سازمان جهت مجمع 14-08-1399 ساعت 30-15 ( تعیین هزینه کارمزد مدیر برای نمادهای "حکشتی"،"حخزر" و "وگردش") 1399/08/25
صورتجلسه مجمع 14-08-1399 ساعت 30-15 ( تعیین هزینه کارمزد مدیر برای نمادهای "حکشتی"،"حخزر" و "وگردش") 1399/08/25
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1399/08/24 1399/08/24
تایید سازمان در خصوص مجمع 03-08-1399(تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق) 1399/08/21
صورتجلسه مجمع 03-08-1399(تغییر در هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق) 1399/08/21
صورتجلسه مجمع 14-08-1399(اضافه شدن نمادهای "حکشتی"،"حخزر" و "وگردش") 1399/08/21
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1399/08/14 1399/08/14
تایید سازمان در خصوص مجمع 05-08-1399 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق) 1399/08/07
صورتجلسه مجمع 05-08-1399(افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق) 1399/08/07
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1399/08/05 1399/08/05
لیست حاضرین در مجمع صندوق 1399/08/03 1399/08/03
صورتجلسه مجمع 27-07-1399(اضافه شدن نمادهای "وسمایه"،"حتاید" و "رانفور") 1399/07/30
صورتجلسه مجمع 12-07-1399(اضافه شدن نماد مفاخر) 1399/07/30
تایید سازمان در خصوص مجمع 12-07-1399(اضافه شدن نماد مفاخر) 1399/07/28
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 27-07-1399 1399/07/27
تایید سازمان جهت صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/05 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق) 1399/07/07
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/07/05 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق) 1399/07/07
تایید سازمان در خصوص مجمع مورخ 1399/6/30 ( اضافه شدن نماد وسپهر) 1399/07/05
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/06/30 ( اضافه شدن نماد وسپهر) 1399/07/05
اسامی حاضرین درمجمع مورخ 1399/07/05 1399/07/05
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 30-06-1399 1399/06/30
تایید سازمان جهت مجمع صندوق مورخ 16-06-1399ساعت 17 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) 1399/06/17
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 16-06-1399ساعت 17 (افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری) 1399/06/17
لیست حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر بازار سرمایه مورخ 1399/06/16 1399/06/16
تایید سازمان در خصوص مصوبات مجمع مورخ 1399/04/18 صندوق ( اضافه شدن نماد فولاد کاویان، تغییر هزینه نرم افزار) 1399/05/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/18 صندوق ( اضافه شدن نماد فولاد کاویان، تغییر هزینه نرم افزار) 1399/05/25
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/14 ساعت 14 1399/01/18
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/14 ساعت 14:30 1399/01/18
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/14 ساعت 14:30 1399/01/18
چاپ مصوبات مجمع مورخ 1398/12/14 1399/01/16
تغییر صاحبان امضای مجاز صندوق 1399/01/11
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1398/12/14 ساعت 14 (تغییر ساختار صندوق و تغییر سال مالی) 1399/01/11
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 14-12-1398 1398/12/14
تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/30 ساعت 15 (تغییر نام صندوق) 1398/10/25
عدم تایید صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/30 ساعت 14:30 (تغییر هزینه برگزاری مجامع صندوق) 1398/10/25
پاسخ سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 1398/09/30 ساعت 14 ( تغییر سال مالی صندوق) 1398/10/25
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 30-09-1398 ساعت 15 (تغییر نام صندوق) 1398/10/02
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 30-09-1398 ساعت 14:30 (افزایش هزینه های برگزاری مجامع) 1398/10/02
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 30-09-1398 ساعت 14 (تغییر سال مالی) 1398/10/02
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1398/09/30 1398/09/30
چاپ مصوبات مجمع مورخ 1398/09/02 1398/09/13
تایید سازمان جهت مجمع مورخ 1398/09/02 ساعت 15 (تغییر تعهدات و شرایط بازارگردانی) 1398/09/12
تایید سازمان جهت مجمع مورخ 1398/09/02 ساعت 14:30 (تمدید دوره فعالیت صندوق) 1398/09/12
تایید سازمان جهت مجمع مورخ 1398/09/02 ساعت 14 (تصویب صورت های مالی) 1398/09/12
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 02-09-1398 ساعت 15 (تغییر تعهدات و شرایط بازارگردانی) 1398/09/03
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 02-09-1398 ساعت 14:30 (تمدید دوره فعالیت صندوق) 1398/09/03
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 02-09-1398 ساعت 14 (تصویب صورت های مالی) 1398/09/03
برگزاری مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی مورخ 1398/09/02 1398/09/02
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1398/09/02 1398/09/02
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 08-05-1398 1398/05/22
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/05/08 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی (ساعت 14) 1398/05/09
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 08-05-1398 1398/05/08
چاپ مصوبات مجمع مورخ 1397/11/10 1397/12/18
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 10-11-97 ( ساعت 14:30) 1397/11/23
تایید سازمان جهت صورت جلسه مجمع مورخ 10-11-97(ساعت 14) 1397/11/23
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/10 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی (ساعت 14:30) 1397/11/16
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/11/10 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی (ساعت 14) 1397/11/16
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 10-11-1397 1397/11/10
تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ 1397/08/13 ساعت 14 1397/09/05
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/08/13 1397/08/13
صورتجلسه مجمع 1397/08/13 راس ساعت 14 1397/08/13
تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ 1397/01/06 ساعت 14 1397/02/22
تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ 1397/01/06 ساعت 14:30 1397/02/22
تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ 1397/01/06 ساعت 15 1397/02/22
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1397/01/06 1397/01/06
صورتجلسه مجمع 1397/01/06 راس ساعت 14:30 1397/01/06
صورتجلسه مجمع 1397/01/06 راس ساعت 14 1397/01/06
تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ 1396/09/26 ساعت 14:30 1396/10/30
تاییدیه سازمان صورتجلسه مورخ 1396/09/26 ساعت 14 1396/10/30
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1396/09/26 1396/09/27
صورتجلسه مجمع 1396/09/26 راس ساعت 14 1396/09/27
صورتجلسه مجمع 1396/09/26 راس ساعت 14:30 1396/09/27
تایید سازمان در خصوص صورتجلسه مجمع مورخ 1396/06/11 1396/08/06
صورت جلسه مجمع صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی ساعت 14 مورخ 1396/06/11 1396/06/11
لیست حاضرین مجمع صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی ساعت 14 مورخ 1396/06/11 1396/06/11
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی مورخ 06-11-95 ساعت 14 1395/11/06
لیست حاضرین در مجمع صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی مورخ 06-11-95 ساعت 14 1395/11/06
لیست حاضرین در مجمع صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی مورخ 06-11-95 ساعت 14:30 1395/11/06
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی سپهر آتی خوارزمی مورخ 06-11-95 ساعت 14:30 1395/11/06
صورتجلسه مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپهر خوارزمی 1395/01/30