بانك صادرات

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/02/01

مدیر صندوق:

تأمين سرمايه سپهر

متولی صندوق:

مؤسسه حسابرسي فريوران راهبرد

مدیران سرمایه گذاری:

الهام فولادوندنيا، الهام فولادوندنيا، الهام فولادوندنيا، الهام فولادوندنيا

حسابرس:

موسسه حسابرسي رازدار

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/31
کل خالص ارزش دارائی ها 34,408,093,333,180 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,906,875 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,906,875 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,909,275 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 3,154,716